Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

The semantics of questions and the focusation of answers

Autor(en) Krifka, Manfred
Erscheinungsdatum 2004
Titel des Sammelwerkes Topic and focus: A cross-linguistic perspective
Herausgeber Chungmin Lee, Matthew Gordon & Daniel Büring (eds.)
Seiten 139-151
Verlag Kluwer
Ort Dordrecht
Final draft