Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

Aleksandra Ćwiek

Committees

  • Member of the Young Linguistics Association
  • Member of the Societas Linguistica Europaea (SLE)