Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

Leg movements affect speech intensity

Author(s) Serré, Hélène, Marion Dohen, Susanne Fuchs, Silvain Gerber & Amélie Rochet-Capellan
Date of publication 2022
Journal title Journal of Neurophysiology 128(5)
Pages 1106-1116
Open Access
https://doi.org/10.1152/jn.00282.2022
Peer-reviewed

First published 21 September 2022
Published online 27 October 2022
Published in print 1 November 2022