Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

Dr. Jocelyn Aznar

Teaching

SE Empirical Corpus: From Fieldwork to Linguistic Data

Aznar, Jocelyn

SS 2021

Humboldt-Universität zu Berlin