Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

The Effect of Inferences on the Perceptual Categorization of Berlin German Fricatives

Autor(en) Jannedy, Stefanie, Melanie Weirich & Jana Brunner
Erscheinungsdatum 2011
Titel des Sammelwerkes Proceedings of the XVIIth International Congress of Phonetic Sciences
Herausgeber Wai-Sum Lee & Eric Zee (eds.)
Seiten 1870-1873
Ort U Hong Kong