An overview of the phonology of obstruents

Autor(en) Hall, Tracy Alan & Marzena Zygis
Erscheinungsdatum 2010
Titel des Sammelwerkes Turbulent sounds. An interdisciplinary guide
Herausgeber Susanne Fuchs, Martine Toda & Marzena Zygis (eds.)
Seiten 1-36
Verlag De Gruyter Mouton
Ort Berlin