Preface [Turbulent sounds: An interdisciplinary guide]

Autor(en) Fuchs, Susanne, Martine Toda & Marzena Zygis
Erscheinungsdatum 2010
Titel des Sammelwerkes Turbulent sounds: An interdisciplinary guide
Herausgeber Susanne Fuchs, Martine Toda & Marzena Zygis (eds.)
Seiten v-ix
Verlag De Gruyter Mouton
Ort Berlin