Aspects of the intonational phonology of Basaa

Autor(en) Makasso, Emmanuel-Moselly, Fatima Hamlaoui & Seunghun J. Lee
Erscheinungsdatum 2016
Titel des Sammelwerkes Intonation in African Tone Languages
Herausgeber Downing, Laura & Annie Rialland (eds.)
Seiten 167-194
Verlag De Gruyter Mouton
Ort Berlin
Verlagsseite
https://doi.org/10.1515/9783110503524-006
Peer-reviewed